අද දින ජාතික රූපවාහිනී චක්‍රාවාට වැඩසටහන

  • Post author:

අද දින ජාතික රූපවාහිනියේ "චක්‍රාවාට" වැඩසටහන අප ව්දුහලේ විදුහල්පතිනිය, සුමේධා ජයවීර මැතිණියගේ සහභාගිත්වයෙන් රාත්‍රී 10.30 ට විකාශනය වේ.

Continue Reading අද දින ජාතික රූපවාහිනී චක්‍රාවාට වැඩසටහන