පාසල් පවුර ද්විතීක අධ්‍යාපන සංවර්ධන කඩිනම් වැඩසටහන 2018/ 2019

2019 අ.පො.ස.( සා.පෙ.) විභාග ප්‍රතිඵල සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් සිසුන් අභි‌ප්‍රේරණය කිරීමේ වැඩසටහන අද දින පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පවත්වන ලදී.

 

Leave a Reply