“ ජීවිතය අරන් “

ස්වශක්තියෙන් ජීවිතය ජයගන්නා ආකාරය දරුවන්ට කියාදෙන “ ජීවිතය අරන් ” වැඩසටහන කසුන් පුෂ්පකුමාර මහතා විසින්  අද දින සිදුකරන ලදී.

 

 

Leave a Reply