‘මිලගිරි ගුරුසර’-‘මිලගිරි සිසුසර’ – ‘මණ්ඩල’ සිතුවම් දැක්ම

විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමිය, ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසු දියණියන් සහභාගී වූ සිතුවම් දැක්ම සහ සියලු දෙනාට ආශිර්වාදය පිණිස පැවැත් වූ පහන් පූජාව. මෙහි සංකල්පය විද්‍යාලයේ චිත්‍ර කලා ආචාරිණී චිත්‍රකලාවේදිනී චම්පානී දේවිකා දේවරාජ මහත්මියගෙනි.

Leave a Reply