ව‍ාර්ෂික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය

වැල්ලවත්ත ධර්මාරාමාධිපති වටවල සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන්, බම්බලපිටිය වජිරාරාමාධිපති අතිපූජ්‍ය මහානායක ත්‍රිකුණාමලයේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විද්‍යාලයීය වාර්ෂික සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව සහ සංඝගත දක්ෂිණාව ජනවාරි මස 31 සහ පෙබරවාරි 01 දෙදින විද්‍යාලයීය ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත්විණ.

Leave a Reply