අපොස උසස් පෙළ සදහා සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය – 2022/2023

බාහිර ශිෂ්‍යයාවන් සඳහා

අයදුම් පත්‍රය පිරවීමට පෙර පහත පොදු උපදෙස් හොඳින් කියවන්න.

2008/17/11 චක්‍රලේඛනයට අනුව

2.1 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙල විභාගයේ දී මාධ්‍ය භාෂාව හා ගණිතය ඇතුළු ව හර විෂයයන් 6 කින් සමත් විය යුතු අතර ඉන් අවම වශයෙන් විෂයයන් තුනකට සම්මාන සාමාර්ථ ලබා සිටිය යුතු ය. ඉහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරාලීම සඳහා අතිරේක විෂයයන්ගෙන් ලබන සාමාර්ථ හෝ සම්මාන සාමාර්ථ හෝ යොදා ගත නොහැකි ය.

2.2 මෙම සුදුසුකම් වරකදී හෝ දෙවරක දී වුව ද ලබා ගත හැකි ය.

(අ) දෙවරක දී මෙම සුදුසුකම් ලබා ගන්නා ශිෂ්‍යයාවක විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අ.පො.ස (සා.පෙ) ප්‍රතිඵල සහතික දෙකෙන් මුල් ප්‍රථිඵල සහතිකයේ අවම වශයෙන් සම්මාන සාමාර්ථ 3 ක් සහිත ව මාධ්‍ය භාෂාව හෝ ගණිතය ඇතුළු ව හර විෂයයන් 5 කින්  සමත් වී තිබිය යුතු ය.

(ආ) අ.පො.ස(සා.පෙ) විභාගයෙන් අවම වශයෙන් සම්මාන සාමාර්ථ 3 ක් සහිත ව මාධ්‍ය භාෂාව හෝ ගණිතය ඇතුළු ව හර විෂයයන් 5ක් සමත් වූ ප්‍රථිඵල ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ශිෂ්‍යයෙකු ඊලඟට පැවැත්වෙන අ.පො.ස(සා.පෙ) විභාගයේ දී ම නියමිත සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ගැනීමේ කොන්දේසිය මත තාවකාලික ව අ.පො.ස (උ.පෙ) පන්තියට ඇතුළත් කර ගත හැකි ය. එසේ ඇතුළත් කරගනු ලබන ශිෂ්‍යයාවක ඉහත සඳහන් කර ඇති සුදුසුකම් ඊලඟට පැවැත්වෙන අ.පො.ස (සා.පෙ) විාගයේ දී ම ලබා නොගතහොත් පාසලින් ඉවත් කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත් නැවත, ප්‍රතිඵල සමීක්ෂණයට ඉල්ලා ඇත්නම් එම ප්‍රතිඵල එනතුරු පමණක් පාසලේ රැඳී සිටිය හැකි ය.

  • අයදුම්පත සම්පූර්ණ කළ යුත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණි.

පොදු උපදෙස් වල 2.1 හා 2.2 උප ඡේදවල සඳහන් කර ඇති සම්මාන සාමාර්ථ තුන අතරින් එකක්වත් අ.පො. ස(උ.පෙළ) විභාගය සඳහා තෝරා ගන්නා විෂයයකට අදාළ විය යුතු ය.

චිත්‍ර හෝ සංගිත හෝ නැටුම් හෝ නාට්‍ය හා රංග කලාව යන කවර හෝ විෂයයක් ඉහත සඳහන් විෂය ධාරාව යටතේ හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වන ශිෂ්‍යායක අ.පො.ස (සා.පෙ) විභාගයේ දී එම අදාල විෂයයට ම සම්මාන සාමාර්ථයක් ලබා තිබිය යුතු ය. (ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත සෞන්දර්ය විසයයන් හැදෑරීම සඳහා අවශ්‍ය වන සම්මාන, සාමාර්ථයෙහි අවශ්‍යතාව පමණක් 2.3 අනුව ද සපුරාගත හැකි ය).

සැ.යු: සිංහල/දෙමළ/ඉංග්‍රීසි යන කවර හෝ විෂයයක් හදාරන්නේ නම් අ.පො.ස (සා.පෙ) විභාගයේ දී සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය/දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය/ඉංග්‍රීසි යන විෂයයන්ගෙන් අදාළ විෂයයකට සම්මාන සාමාර්ථයක් ලබා තිබිය යුතු ය. එමෙන්ම යම් ආගමික හෝ යම් ආගමක ශිෂ්ඨාචාරයක් විෂයයක් ලෙස ඉහත අංශය යටතේ හැදෑරිමට බලාපොරොත්තු වන සිසුවෙකු අ.පො.ස (සා.පෙ) විභාගයේ දී එම අදාළ ආගම් විෂයයට සම්මාන සාමාර්ථයක් ලබා තිබිය යුතු ය.

2.1 ඡේදයේ සඳහන් කර ඇති නියමිත සම්මාන තුනෙන් එකක් විද්‍යා විෂයයට ලබා තිබිය යුතු වේ.

2.1 ඡේදයේ සඳහන් කර ඇති නියමිත සම්මාන තුනෙන් එකක් ගණිතය විෂයයට ලබා තිබිය යුතු වේ.

2.1 ඡේදයේ සඳහන් කර ඇති නියමිත සම්මාන තුනෙන් එකක් ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය හෝ ව්‍යාපාර ගිණුම්කරණය හෝ ගණිතය හෝ ඉතිහාසයට ලබා තිබිය යුතු වේ.

* සැලකිය යුතුයි: මෙම එක් එක් විෂයයන් සඳහා වෙන වෙනම ඇති උපදෙස් හොඳින් කියවා බලා විෂයයන් තෝරා ගැනීම සිදු කල යුතුයි.
* සැලකිය යුතුයි: මින් එක් විෂයයක් තෝරා ගත යුතුයි.
* සැලකිය යුතුයි: මින් එක් විෂයයක් තෝරා ගත යුතුයි.
* සැලකිය යුතුයි: මින් එක් විෂයයක් තෝරා ගත යුතුයි.
* සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී විදුහල්පති සහතික කරන ලද සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල ලේඛණයේ පිටපතක් සහ අනෙකුත් ජයග්‍රහණ වල මුල් පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ. විදුහල්පතිනිය, ශාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලය, මිලාගිරිය