“ ජීවිතය අරන් “

ස්වශක්තියෙන් ජීවිතය ජයගන්නා ආකාරය දරුවන්ට කියාදෙන “ ජීවිතය අරන් ” වැඩසටහන කසුන් පුෂ්පකුමාර මහතා විසින්  අද දින සිදුකරන ලදී.    

Continue Reading “ ජීවිතය අරන් “

පාසල් පවුර ද්විතීක අධ්‍යාපන සංවර්ධන කඩිනම් වැඩසටහන 2018/ 2019

2019 අ.පො.ස.( සා.පෙ.) විභාග ප්‍රතිඵල සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් සිසුන් අභි‌ප්‍රේරණය කිරීමේ වැඩසටහන අද දින පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පවත්වන ලදී.  

Continue Reading පාසල් පවුර ද්විතීක අධ්‍යාපන සංවර්ධන කඩිනම් වැඩසටහන 2018/ 2019