නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවය – 2020

  • Post author:

විද්‍යාලයීය නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවය, 2020 ජනවාරි මස 24 වන දින ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බිරිඳ වන ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිණියගේ සහ විද්‍යාලයී්‍ය ගරු විදුහල්පතිතුමිය ඇතුළු අනෙකුත් ආරාධිත අමුත්තන්, ආචාර්ය මණ්ඩලය,…

Continue Reading නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවය – 2020

‘මිලගිරි ගුරුසර’-‘මිලගිරි සිසුසර’ – ‘මණ්ඩල’ සිතුවම් දැක්ම

  • Post author:

විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමිය, ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසු දියණියන් සහභාගී වූ සිතුවම් දැක්ම සහ සියලු දෙනාට ආශිර්වාදය පිණිස පැවැත් වූ පහන් පූජාව. මෙහි සංකල්පය විද්‍යාලයේ චිත්‍ර කලා ආචාරිණී චිත්‍රකලාවේදිනී චම්පානී දේවිකා දේවරාජ…

Continue Reading ‘මිලගිරි ගුරුසර’-‘මිලගිරි සිසුසර’ – ‘මණ්ඩල’ සිතුවම් දැක්ම

SPM Walk 2020

  • Post author:

The Old Girls' Association of St. Paul's Girls' School, Milagiriya organized the "SPM WALK" held on 18th January 2020 to commemorate the 133rd school birthday. The Minister of Parliament, Honorable…

Continue Reading SPM Walk 2020