අතරමැදි ශ්‍රේණි සදහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අයදුම්පත් කැදවීම

කො/ ශාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලය - මිලාගිරිය

අ.පො.ස (උසස් පෙළ) සදහා සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීමේ අයදුම් ‌පත්‍රය

(2023-2025)

Leave a Reply